Застраховка гаранция (бонд)

Застраховката гаранция (бонд) представлява застрахователният еквивалент на банковата гаранция. Бонд гаранциите имат две основни предимства: не намаляват Вашата ликвидност, тъй като не оказват влияние на предоставените банкови кредитни линии и Ви позволяват висока степен на гъвкавост, особено в ситуация на специфични предизвикателства.

ВАШИТЕ ПОЛЗИ

не се засяга негативно кредитната Ви линия / кредитният Ви рейтинг

подходяща и за „трудни“ отрасли и бизнес ситуации

Като пазарен лидер в гаранционното застраховане познаваме по-добре от всеки друг застрахователните пазари в Германия и Австрия. С наличната ни база данни и многобройните предлагани от нас ексклузивни услуги можем винаги да Ви гарантираме максимална пазарна прозрачност и оптимални условия, отговарящи на Вашите потребности. Ще се радваме да Ви консултираме персонално, независимо дали се интересувате от сключването на нов договор или от оптимизиране на вече съществуваща полица.

Често възложителите изискват гаранционно обезпечение от доставчиците по договор, сделка или проект. Обикновено то се предоставя от банките под формата на банкова гаранция, но недостатъкът е, че сумата на предоставените Ви банкови гаранции се приспада от общия размер на Вашата кредитна линия, и следователно ограничава финансовата Ви свобода на действие. Застраховките гаранция осигуряват същото обезпечение, но без да се засяга Вашата ликвидност, което ги прави особено привлекателно за отрасли, от които банките се отдръпват. Поради нарастващите изисквания към размера на собствения капитал, особено непривлекателни за банките са компаниите в процес на преструктуриране или непосредствено след осъществено преструктуриране. От друга страна, застрахователите нямат такива изисквания и съответно са склонни да поемат и по-големи рискове, с отчитане не само на вероятността от неизпълнение от Ваша страна, но и по отделните видове гаранции. Това съответно води до съществени разлики в оценката на обезпеченията, които е необходимо да предоставите.

Въпреки че цената на застраховката гаранция (бонд) до голяма степен зависи от собствения Ви рейтинг, от голямо значение са и Вашите бъдещи бизнес перспективи, докато банките се интересуват главно от миналите Ви финансови резултати. Следователно вероятността за положителна оценка на компанията Ви от страна на застрахователите е по-голяма в сравнение с вероятността за такава от страна на банките.

Гъвкаво фронтиране при застраховки гаранция (бондове)

Дори и когато кредитоспособността Ви не е проблем, някои банки не желаят или нямат възможност да поддържат собствен капитал в достатъчно голям размер за покриване на цялата необходима сума, като в такива случаи предпочитат да поемат само част от гаранцията и оставят останалата част на застрахователя. Освен това банките не работят с определен тип разходни структури, напр. консорциуми, често срещани в някои отрасли (напр. в строителството). Застрахователните компании нямат резерви към подобни структури, нито към определени държави или отрасли.

Също така, застрахователите предлагат по-голяма гъвкавост при фронтиране: например, ако германски застраховател не разполага с лиценз за осъществяване на дейност в определена държава, съответната гаранция се издава от местен застраховател или банка от името на европейския застраховател. Застрахователните компании приемат и да бъдат фронтирани от банки, когато съответният възложител държи непременно на банкова гаранция. Фронтирането е възможно в цял свят, без това да налага заплащането на високи такси. Фронтираните застрахователи не начисляват допълнителни такси в държавите, в които осъществяват дейност.

По правило застрахователите предлагат застраховки гаранция (бондове) за срок до 10 години. В действителност 10-годишни матуритети са по-скоро изключение – за отраслите с интензивни инвестиции, като напр. енергийния сектор, гаранциите често зависят от сроковете за изпълнение на съответните търговски договори, които обикновено са по-кратки.

Гаранционно застраховане в България

 • Предлагани застраховки гаранция (бондове) в България:
  • Bid bond – Застраховка гаранция за участие в тръжна процедура
  • Advance payment bond – Застраховка гаранция за авансово плащане
  • Performance bond – Застраховка гаранция за изпълнение
  • Maintenance / Warranty bond – Застраховка гаранция за добро изпълнение
  • Retention bond – Застраховка гаранция за поддръжка
 • Предоставя се на база добър кредитен рейтинг на компанията след финансова оценка
 • В общия случай без нужда от (парично) обезпечение, в зависимост от индивидуалната кредитна оценка
 • Срок на валидност на гаранцията: до 8 години (има възможност за договаряне на по-дълги срокове)
 • Застраховките гаранция могат да се ползват за гарантиране на задължения по договори и проекти в България и по света

Люба Никифорова

Люба Никифорова

Специалист Гаранции
+359 877 59 11 29
Езици: български / немски / английски

Лична информация

Защо именно „Грахер“ е Вашият водещ партньор при застраховките гаранции (бондове):

 • осигурява Ви достъп до всички застрахователи, предлагащи застраховки гаранции
 • възможност за сравняване на условията по отделните гаранции и възползване от най-добрата цена – чрез използване на нашия безплатен софтуерен продукт „Surety Manager“, на основата на текущи кредитни ангажименти по гаранционни и банкови договори
 • определяне на най-добрата цена при общ кредитен ангажимент по нови договори, както и при предоговаряне на съществуващи договори чрез използване на базата данни на „Грахер“, съдържаща над 3500 набора от данни
 • минимизиране на риска от ангажиране на отговорността на управителни и надзорни органи посредством прилагане на правно издържани договори (текущ преглед на договорите чрез използване на нашия ексклузивен инструмент „Master Cover“)
 • оперативна подкрепа, независимо къде се намирате, чрез членството ни в глобалния съюз „Surety Alliance“
 • опит в осигуряването на решения, вкл. банкови и застрахователни консорциуми
 • експертен опит по въпроси, касаещи хоризонтални или вертикални обединения, както и поръчителство за подизпълнители
 • експертен опит в работата с пулове от обезпечения
 • всички видове застраховки гаранции (бондове) – вкл. специфични решения за отделните отрасли
 • винаги актуална информация относно законови промени и съдебна практика
 • икономия на разходи и време чрез оптимизирани процеси

Лична информация

Алфонс Мария Грахер (Alfons Maria Gracher)

женен, с три деца

Банков служител, завършил бизнес администрация. От 2000 г. управляващ съдружник в Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH und Co. KG – най-големия доставчик на услуги в сферата на гаранционните застраховки в Германия.

Като експерт и член на комисията по финанси при Промишлената и търговска камара (IHK) той участва в консултациите, свързани с прилагането на директивите и другите регулативни актове на Европейската комисия.

От 2013 г. е съучредител и член на управителния съвет на BARDO e. V., където ръководи специализирана комисия по въпросите свързани с гаранционните застраховки. В качеството си на съучредител на Surety Alliance той има широки международни контакти.

Лична информация

Виктор Маргаритопулос (Viktor Margaritopoulos)

завършил Бизнес администрация роден 1980 г., съжителстващ на семейни начала, едно дете От 18 години работи успешно в сектор Продажби и консултиране в областта на застраховането, промишлеността, банки и финанси, включително и в Deutschen Bank Privat und Geschäftskunden AG, както и в Euler Hermes Германия. Ментор и доцент в областта на застрахователното дело и бизнес администрацията, вкл. в Институт за дуално обучение в Манхайм, Германия. Член на комисията по застраховане при Индустриално-търговската камара на провинция Заарланд, Германия. Член на сдружение Делови клуб на икономиката [Arbeitskreis Wirtschaft e. V.]

Лична информация

Андрè Офенлох (André Ofenloch)

роден 1974 г., съжителстващ на семейни начала, две деца

Vспециалист по застраховане, завършил Бизнес администрация

Започва професионалната си кариера през 1993 г. в тогавашното дружество Allgemeinen Kredit AG (по-късно Coface Deutschland AG) като анализатор и застраховател в сектор Кредитна линия. През 2003 г. се прехвърля в тогава новоучредената факторинг компания Coface Finanz GmbH, която е част от същия концерн. Там работи отначало като акаунт мениджър в сектор Търговски факторинг. От 2006 г. г-н Офенлох в качеството си на прокурист отговаря и за ръководството на отделите Бизнес развитие, Институционални клиенти / Рефакторинг и Обратен факторинг. През 2014 г. поема позицията мениджър продажби в отдел Факторинг и от този момент до края на 2018 г. ръководи 15-членния децентрализиран екип по продажбите в сектор Факторинг. Освен това за известен период от време (от 2018 г. до края на 2019 г.) изпълнява паралелно функцията на ръководител на новосъздадения отдел Структуриране на нови клиенти и онбординг.

В Грахер г-н Офенлох отговаря за отделите Факторинг и Финансиране на вземания и покупки. Освен с дългогодишния си опит в областта на финансирането и кредитното застраховане той разполага с широки контакти с кредитни застрахователи, доставчици на факторингови услуги, кредитни институции и доставчици на финансиране за покупки.

Лична информация

Хорст Вингентер (Horst Wingenter)

Обучение за банков служител. Мениджър в частна банка. Прокурист и директор в две големи международни банки. Член на ръководството на Грахер. Съветник със специални функции. Стратегически консултант. Длъжностно лице по защита на личните данни.

Лична информация

Кристиан Волбер (Christian Wolber)

Г-н Волбер получава квалификация като банков служител, след което завършва бакалавър в Маастрихт, Холандия (специалност Международен бизнес) и специализира в чужбина – в Еквадор и в Университета в Санкт Гален, Швейцария (магистър по Банково дело и финанси).

След приключване на следването прекарва последните 12 години в Лондон, като отначало работи в Barclays Capital, а по-късно в Citigroup, съответно в сферата на заемното финансиране – финансиране от капиталовите пазари. Там той отговаря за структурирането и пласирането на финансови решения за корпоративни клиенти и частни инвеститори. По-късно се премества в отдела за финансово консултиране (Debt Advisory) на Ondra Partners (също в Лондон).

В Грахер г-н Волбер отговаря за финансовите консултации. Освен с дългогодишен опит в сферата на финансирането, той разполага и с широка мрежа от финансови партньори, в т. ч. банки, кредитни фондове (Private Debt), фондове за мецанин финансиране, както и множество други алтернативни кредитори.

Лична информация

Карл Е. Хьостерман (Carl E. Hoestermann)

Адвокат

род. 1961 г., женен, с 3 деца

1992 г. – завършва стажантска програма в Deutsche Bank AG, Франкфурт, Германия. По-късно асистент на ръководството на филиала в Дуисбург, Германия, а впоследствие директор на два големи филиала.

В края на 1997 г. започва работа в Hochtief AG в Есен, Германия, където ръководи отделите по корпоративни финанси, връзки с инвеститорите и управление на активи. Отговаря за множество проекти на Hochtief AG, в т. ч. международни. От 2004 г. изпълнява и функцията на заместник-председател на управителния съвет на Hochtief Pension Trust e. V. – инвестиционен фонд, създаден с цел финансиране на вътрешните пенсионни задължения на концерна.

Дългогодишен международен опит в сферата на управлението и реализацията на проекти, в т. ч. мащабни проекти свързани с гаранционни застраховки за оперативни дружества в САЩ и Канада.

Лична информация

Волфганг Боймер (Wolfgang Bäumer)

След завършване на средното си образованието, преминава обучение за банков служител в спестовна банка, като впоследствие е назначен в кредитния отдел на същата.

Завършва право в Бон, като полага успешно Втори държавен изпит. След това работи в отдела за корпоративни клиенти на Deutsche Bank AG.

По-късно се прехвърля в областта на лизинга на недвижими имоти, като работи за дъщерни дружества на Dresdner Bank и Commerzbank. На тази си позиция отговаря за структурните и финансовите аспекти на редица крупни проекти, в частност следи за спазването на международните счетоводни стандарти.

От 2013 г. работи за Грахер, с основен акцент върху строителната индустрия и разработването на проекти.

Лична информация

Кристоф Шпулер (Christoph Spuller)

Специалист по застраховане. Следва бизнес администрация във Висшия институт в Кьолн, Германия (специалност Застрахователно дело).

Различни дейности в сферата на продажбите за международни застрахователни посредници в Германия и Люксембург.

В продължение на няколко семестъра е лектор по бизнес администрация към Висшия институт в Трир, Германия.

Лична информация

Едвин Якобс (Edwin Jacobs)

След обучението си за банков служител и отбиване на военна служба завършва курс за одитори при одиторска асоциация. Впоследствие работи като одитор на банки, а след това и като ръководител на одитен отдел.

Работи няколко години като ръководител на кредитен отдел и прокурист, след което на два пъти изпълнява функции в управителните съвети на кооперативни банки.

Допълнително придобива множество специализации, като например „Дипломиран икономист – банково дело“ и „Специалист по финансово консултиране“.

При Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH & Co. KG подпомага специалистите по гаранционни услуги и отговаря за обучението на персонала.

Лична информация

Константин Нариков (Konstantin Narykov)

Икономист / англицист

роден 1991 г., женен, с едно дете

След като завършва успешно икономика и английска филология в университета в Трир, Германия, Нариков натрупва опит във финансовия център Люксембург.

През февруари 2018 г. постъпва в Грахер, където работи като специалист в сферата на гаранциите, като същевременно подпомага предприятието при разработването на собствени софтуерни решения.

На човек

Даниел Розе

Женен, с две деца

След гимназиално образование и редовна военна служба, г-н Розе завършва Стопанско управление в университета „Филипс“ в Марбург и Счетоводство и финанси в университета Кент в Кентърбъри. Той е оторизиран финансов анализатор (CFA).

След завършване на обучението си стартира професионалната си кариера през 2004 г. в DZ Bank в сферата на финансиране на дейности по придобиване. През 2006 г. г-н Розе започва работа в Natixis S.A., помагайки за създаването на портфолио от финансов ливъридж в Германия и Лондон.

Преди да се присъедини към нас, г-н Розе работи от 2013г. в сферата на Европейските корпоративни финанси в Mizuho Bank и отговаря за финансирането на големи клиенти, предимно от транспортния и автомобилния сектор.

В Грахер г-н Розе ръководи офиса във Франкфурт, където консултира големи корпорации и Private Equity компании в областта на гаранционното застраховане.

Г-н Розе има дългогодишен опит в кредитното финансиране и разполага с широка мрежа от контакти с различни банки, консултанти, Debt Fonds, Private Equity Fonds, юристи и клиенти.

На човек

Корнелия Йосич

Банкер

JРодена 1970, една дъщеря

 Г-жа Йосич започва професионалната си кариера през 1987 година с обучението си като банков служител в Commerzbank AG в Карлсруе, където след дипломирането си бързо навлиза в света на международния бизнес.
След като работи в Хайделберг, Баден-Баден и Карлсруе в сферата на продажбите с корпоративни клиенти, през 1998 година тя се релокира в централата на Commerzbank AG, където отговаря за бизнес отношенията с банки в Източна Европа.

През 2000 година г-жа Йосич заема първата си мениджърска позиция като прокурист в Мюнхен – отново в сферата на бизнеса с корпоративни клиенти като ръководител продажби за международния пазар в Южна Бавария. През 2007 година тя се преориентира към класически продажби в ролята на консултант за корпоративни клиенти, където отговаря за развитие на портфолиото на малки и средни, а по-късно и на по-големи предприятия. През 2014 година поема управлението на отдел Корпоративно кредитно администриране и отговаря за договарянето и финансирането на МСП в Южна Бавария. Като част от непрекъснатия процес на оптимизация, тя допринася за финансирането на проекти и управлението на техните гаранции. От 2018 година тя се посвещава на страстта си към продажбите и обслужва средни и по-големи предприятия в Мюнхен, а от 2020 година в Карлсруе.

Благодарение на досегашното си кариерно развитие, г-жа Йосич има почти 30 годишен професионален опит в обслужването на корпоративни клиенти.

Лична информация

Юзай Сюрдем (Özay Süerdem)

След обучението си като банков служител в Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) г-н Сюердем придобива паралелно с работата си бакалавърска и магистърска степен във FOM Hochschule (FOM) по специалността Бизнес администрация (с акцент върху Финанси), както и Финанси и счетоводство в Кьолн, Германия. През това време г-н Сюердем работи в областта на финансирането в банки и предприятия – доставчици на финансови услуги като старши бизнес консултант, кредитен анализатор, консултант Клиенти, както и продавач-консултант.

Последно г-н Сюердем е работил в компаниите от BIG-4 в одита, в сектор Консултиране и одитиране на кредитни дружества. Освен различни консултантски проекти, свързани с кредитиране, основните му задачи включват оценка на сложни кредитни ангажименти (по-специално проектно и заемно финансиране). В Грахер г-н Сюердем работи като специалист по всички аспекти на корпоративното финансиране, в тясно сътрудничество с г-н Волбер. Задачите му включват анализ и консултиране.

Лична информация

Кай Грове

роден през 1976 г., женен, баща на 3 деца

Започва обучението си в Kreissparkasse Везермюнде-Хаделн през 1996 г., след отбиване на военната си служба. След успешното завършване на обучението си, г-н Грове работи в Главен отдел „Корпоративно банкиране“ като кредитен специалист, в секретариата на отдел „Корпоративно банкиране“, както и като финансов анализатор. В този период се обучава допълнително и за специалист и администратор по спестовни банки. През 2007 г. г-н Грове се премества в отдел „Продажби“ и работи като консултант на корпоративни клиенти, където обслужва стартъп компании, самонаети лица и лица, упражняващи свободни професии, търговски дружества и корпоративни клиенти по всякакви въпроси в областта на банковото и застрахователното дело.

През 2013 г. г-н Грове започва работа като консултант на корпоративни клиенти в MMV Leasing GmbH в Хамбург. На 01.04.2015 г. е назначен за регионален ръководител в новооткрития филиал в Бремен, а на 01.01.2017 г. – за ръководител на филиала. През 2017 г. г-н Грове се прехвърля в abcfinance GmbH и започва работа също в отдел „Продажби-лизинг“ като мениджър Клиенти, а по-късно като мениджър Ключови клиенти, съответно като специалист по финансиране на продажби. В отдел „Продажби-лизинг“ се разработват и прилагат концепции за финансиране на продажби в областта на специализираната търговия.

Въз основа на досегашното си професионално развитие, г-н Грове има повече от 20-годишен опит в обслужването на корпоративни клиенти и В2В дейностите.

От 01.07.2020 г. г-н Грове е част от екипа по депозити в Грахер Кредит- унд Кауционсмаклер ГмбХ & Ко. КГ в северна Германия.

Лична информация

Кристиан Бос

Кристиан Бос има повече от 10 години опит в застраховането на гаранции, придобит в хода на дейността му за Nationale Borg и Atradius Bonding. Силно ориентиран към потребностите на клиентите, Кристиан Бос е опитен експерт в търсенето и намирането на креативни решения в интерес на всички участващи страни.
С широките си контакти в банковите и застрахователни среди и приоритетна насоченост към европейския бизнес, Кристиан ще бъде ангажиран с търсенето на нови бизнес възможности за групата „Грахер“ на национално и международно равнище.
Негови отличителни качества и умения са ориентираният към клиентите подход, кръстосаните продажби и сделките с мултинационални компании.“

Лична информация

ТОМАС ХОТМАН

завършил икономика и застрахователно дело.

Роден 1965г., съжителстващ на семейни начала.

Над 35 години работи успешно в сферата на консултуране, продажби и акаунт мениджмънт при компании като LeasePlan, von Rundstedt и Euler Hermes.

През 2013 г. започва при Euler Hermes в отдела по продажби с фокус акаунт мениджмънт.

Има дългогодишен опит при управлението на проекти и оптимизирането на процеси на национално и международно ниво, както и при обслужване и консултиране на компании.

В отдела по кредитно застраховане на Грахер, е отговорен за консултирането на клиентите и за ръководството и контрола при развитието на екипа.

Лична информация

Д.ф.н. Томас Мьолднер

Разведен, с едно дете

Следва английска и славянска филология, През 1992 получава докторска степен в областта на английската лингвистика.

От 1993 работи в банковия сектор, с фокус върху кредитиране, посредничество при кредитиране и оптизимиране на процесите. През 2021 се присъединява към Грахер като старши консултант – гаранции.

 

Лична информация

Карстен Шак

Роден 1979 г., женен с две деца

Банкер, завършил бизнес администрация, сертифициран мениджър по кредитен риск към Frankfurt School of Finance & Management. Професионалната кариера на Карстен Шак започва като стажант във Volksbank Bonn Rhein Sieg
eG с фокус към корпоративния сектор. След успешното завършване на ледването си, Шак заема позиция като корпоративен консултант на регионални средни предприятия. Опит в областта на факторинга придобива като акаунт мениджър при VR FACTOREM GmbH, а след това развива и продажбените си умения при HSBC. По-късно заема позицията на старши регионален мениджър в отдел „Финансиране на търговски вземания“ в Coface Finanz GmbH за региона на Кьолн. През 2018 г. поема ролята на старши регионален мениджър Deal Structuring. През същата година се връща към сектора на продажбите в ABN AMRO Commercial Finance, където отговаря за привличането на нови клиенти, както и за поддържането и развитието на различни канали за предлагането на услуги като факторинг, лизинг и финансиране на складови наличности.

При Грахер той ще отговаря за услугите в сферата факторинга. В допълнение към 20-годишния си опит в областта на финансите и кредитирането, той разполага с обширна мрежа от кредитни застрахователи, факторинг компании, финансови институции и специалисти.

Лична информация

Андреас Берг

След своето обучение като застрахователен специалист в Signal Iduna Gruppe / Hansa-Invest и Donner & Reuschel Privat Bank през 2001 г., Андреас Берг първоначално се фокусира върху консултирането на местните майстори в областта на финансирането и върху концепцията за оптималната застрахователна защита.

Благодарение на досегашното си кариерно развитие, Андреас Берг е натрупал над 20 години опит със средни компании.

От 01.10.2017 той е част от екип Гаранции на Грахер за района на Северен Рейн-Вестфалия.

Лична информация

Лана Срданович

Икономист

Род. 1982, омъжена, с едно дете

През 2005 започва кариерата си като чиновник, а по-късно като младши специалист корпоративни финанси в белгардския клон на LHB Internationale Handelsbank AG – Франкфурт. От 2012 работи като консултант корпоративни клиенти с фокус върху банковите гаранции към Dunav Banka AD в Белград. През 2015 се прехвърля към ProCredit Bank AG във Франкфурт, където също работи като консултант корпоративни клиенти, а по-късно и като старши консултант корпоративни клиенти. Срданович се справя отлично с решаването на комплексни задачи като анализ на кредитния риск и обработката на заявления за кредит.

Благодарение на досегашната си професионална кариера, г-жа Срданович има над 15 години опит в бизнеса с корпоративни клиенти.

От септември 2021 е старши консултант в екипа на Грахер във Франкфурт.

На човек

Люба Никифорова

Икономист, родена 1981 г., 1 дете

Дипломa по Стопанско управление с фокус Финанси от Рупрехт – Карлс – Университет Хайделберг, Германия, последвана от магистърска степен по Европейска политика и управление от Лондонското училище по икономика и политически науки, Великобритания.

От 15 години работи в България като експерт по бизнес развитие в различни сфери – търговия с електрическа енергия, възобновяема енергия, енергийна ефективност, Европейско финансиране. Отговаря за оптимизирането на разходите за електроенергия в енергоемка индустриална компания, която става първият български индустриален потребител, който покрива собствените си енергийни нужди чрез активна търговия с електроенергия и по този начин постига значителни финансови спестявания.

Лична информация: От май 2020 г. работи за Грахер като специалист гаранции стандартни продукти.